tubular propeller shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular propeller shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular propeller shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular propeller shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular propeller shaft

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục truyền động rỗng