tubular sprayer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular sprayer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular sprayer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular sprayer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular sprayer

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vòi phun miệng vòng