tubular post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular post

    * kỹ thuật

    trụ ống