tubular respiration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular respiration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular respiration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular respiration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular respiration

    * kỹ thuật

    y học:

    thở ống