tubular neighbourhood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular neighbourhood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular neighbourhood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular neighbourhood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular neighbourhood

    * kỹ thuật

    lân cận hình ống