tubular welded frame scaffold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular welded frame scaffold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular welded frame scaffold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular welded frame scaffold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular welded frame scaffold

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn giáo dạng khung bằng ống hàn