tubular cavity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular cavity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular cavity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular cavity.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tubular cavity

    a cavity having the shape of a tube

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).