tubular tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular tank

    * kỹ thuật

    điện:

    thùng có giàn ống