tubular motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular motor

    * kỹ thuật

    ô tô:

    động cơ dạng ống