tubular stand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular stand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular stand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular stand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular stand

    * kỹ thuật

    trụ ống