tubular pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular pipe

    * kỹ thuật

    cọc ống

    xây dựng:

    cọc vỏ mỏng