tubular scaffolding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular scaffolding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular scaffolding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular scaffolding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular scaffolding

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dàn giáo bằng ống thép

    giàn giáo dạng ống