tubular spirit level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular spirit level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular spirit level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular spirit level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular spirit level

    * kỹ thuật

    ống bọt nước