tubular reinforced-filled pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular reinforced-filled pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular reinforced-filled pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular reinforced-filled pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular reinforced-filled pile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cọc ống nhồi bê tông