tubular prop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular prop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular prop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular prop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular prop

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cột chống dạng ống