tubular nut driver or spinner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular nut driver or spinner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular nut driver or spinner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular nut driver or spinner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular nut driver or spinner

    * kỹ thuật

    ống tuýp