tubular structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular structure

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kết cấu dạng ống

    kết cấu ống