tangential turning tool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential turning tool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential turning tool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential turning tool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential turning tool

    * kỹ thuật

    dao tiện tiếp tuyến