tangential reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential reaction

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phản lực tiếp tuyến