tangential strain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential strain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential strain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential strain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential strain

    * kỹ thuật

    biến dạng tiếp tuyến