tangential pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential pressure

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    áp lực tiếp tuyến