tangential casting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential casting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential casting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential casting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential casting

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự rót tiếp tuyến