tangential modulus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential modulus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential modulus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential modulus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential modulus

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    môđun tiếp tuyến