tangential load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential load

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tải trọng tiếp tuyến