tangential acceleration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential acceleration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential acceleration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential acceleration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential acceleration

    * kỹ thuật

    gia tốc tiếp tuyến

    xây dựng:

    độ gia tốc tiếp tuyến