tangential threading die nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential threading die nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential threading die giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential threading die.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential threading die

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bàn ren tiếp tuyến