tangential equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential equation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential equation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương trình tiếp tuyến