tangential feed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential feed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential feed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential feed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential feed

    * kỹ thuật

    lượng chạy dao tiếp tuyến