tangential deformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential deformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential deformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential deformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential deformation

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    biến dạng tiếp tuyến