tangential control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential control

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sự điều chỉnh tiếp tuyến