tangential support nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential support nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential support giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential support.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential support

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đế tựa lồi

    ổ tựa tiếp tuyến