tangential key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential key

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    then tiếp tuyến