tangential correction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential correction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential correction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential correction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential correction

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự dịch chỉnh tiếp tuyến