tangential street nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential street nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential street giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential street.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential street

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường phố tiếp tuyến