tangential coordinates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential coordinates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential coordinates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential coordinates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential coordinates

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tọa độ tiếp tuyến