tangential shear force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential shear force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential shear force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential shear force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential shear force

    * kỹ thuật

    vật lý:

    lực trượt tiếp tuyến