tangential effort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential effort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential effort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential effort.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential effort

    * kỹ thuật

    vật lý:

    lực tiếp tuyến