tangential force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangential force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangential force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangential force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangential force

    * kỹ thuật

    lực tiếp tuyến

    sức tiếp tuyến