surf fishing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surf fishing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surf fishing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surf fishing.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • surf fishing

    Similar:

    surf casting: casting (artificial) bait far out into the ocean (up to 200 yards) with the waves breaking around you

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).