surfriding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surfriding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surfriding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surfriding.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • surfriding

    Similar:

    surfing: the sport of riding a surfboard toward the shore on the crest of a wave

    Synonyms: surfboarding

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).