scr regulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scr regulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scr regulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scr regulator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scr regulator

    * kỹ thuật

    điện:

    bộ điều chỉnh tyristo