scribe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scribe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scribe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scribe.

Từ điển Anh Việt

 • scribe

  /skraib/

  * danh từ

  người viết, người biết viết

  người sao chép bản thảo

  (kinh thánh) người Do thái giữ công văn giấy tờ

  (từ cổ,nghĩa cổ) nhà luật học và thần học Do thái

  (như) scriber

  * ngoại động từ

  kẻ bằng mũi nhọn

 • scribe

  mô tả; điền thêm; đánh dấu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scribe

  French playwright (1791-1861)

  Synonyms: Augustin Eugene Scribe

  informal terms for journalists

  Synonyms: scribbler, penman

  score a line on with a pointed instrument, as in metalworking

  Similar:

  copyist: someone employed to make written copies of documents and manuscripts

  Synonyms: scrivener

  scriber: a sharp-pointed awl for marking wood or metal to be cut

  Synonyms: scratch awl