scrivener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scrivener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scrivener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scrivener.

Từ điển Anh Việt

 • scrivener

  /'skrivnə/

  * danh từ

  (sử học) người sao chép, người viết bản thảo; người quản lý văn khế

  người cho vay tiền

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scrivener

  * kinh tế

  cho mướn

  người cho vay

  người cho vay nợ

  người công chứng

  người dắt mối

  người sao lục văn bản

  người soạn văn bản

  nhân viên sao chép

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scrivener

  Similar:

  copyist: someone employed to make written copies of documents and manuscripts

  Synonyms: scribe