screed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screed.

Từ điển Anh Việt

 • screed

  /skri:d/

  * danh từ

  bài diễn văn kể lể; bức thư kể lể

  đường vạch lên tường (làm chuẩn để trát vữa)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • screed

  * kỹ thuật

  sự san bằng

  thanh cán

  thanh căng

  thanh giằng

  thanh kéo

  xây dựng:

  miết phẳng

  sự gạt

  sự thanh kéo

  tà phẳng

  thanh san bằng (của máy san bê tông)

  thanh xoa phẳng (bề mặt bê tông)

  thước xoa phẳng (bề mặt bê tông)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • screed

  a long monotonous harangue

  a long piece of writing

  an accurately levelled strip of material placed on a wall or floor as guide for the even application of plaster or concrete