screeding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screeding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screeding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screeding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screeding

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự san bằng bêtông

    sự xoa phẳng