screeding beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screeding beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screeding beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screeding beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screeding beam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm xoa phẳng

    thanh xoa phẳng