screed under flooring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screed under flooring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screed under flooring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screed under flooring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screed under flooring

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thanh giằng dưới sàn