screed height nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screed height nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screed height giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screed height.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screed height

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ cao thanh san bằng (máy san bê tông)