screed heating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screed heating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screed heating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screed heating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screed heating

    * kỹ thuật

    sự sưởi ấm sàn