scr converter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scr converter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scr converter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scr converter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scr converter

    * kỹ thuật

    điện:

    bộ biến đổi dùng tyristo